Umowa Najmu Mieszkania Okazjonalna Wzór i Przykłady 2023

Umowa Najmu Mieszkania Okazjonalna Wzór i Przykłady 2023
Autor Marta Wróblewska
Marta Wróblewska26.10.2023 | 9 min.

Umowa najmu mieszkania okazjonalna to rodzaj umowy najmu, która zawierana jest na czas określony, zazwyczaj na kilka dni lub miesięcy. Jest to dobra alternatywa dla osób, które szukają tymczasowego lokum lub chcą podnająć swoje mieszkanie na krótki okres. W artykule omówimy najważniejsze informacje dotyczące umowy najmu okazjonalnego - czym się charakteryzuje, jakie są jej zalety i wady, a także przykładowy wzór takiej umowy. Dowiesz się jak skutecznie wynająć lub podnająć mieszkanie na krótki termin.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa najmu okazjonalnego pozwala elastycznie wynająć mieszkanie na krótki czas.
 • Warto precyzyjnie określić warunki najmu, aby uniknąć nieporozumień.
 • Przy podnajęciu lokalu należy uzyskać zgodę właściciela mieszkania.
 • Przed podpisaniem umowy trzeba sprawdzić stan techniczny mieszkania.
 • W umowie najlepiej dokładnie określić prawa i obowiązki obu stron.

Co to jest umowa najmu okazjonalnego mieszkania?

Umowa najmu okazjonalnego mieszkania to rodzaj umowy, w której właściciel mieszkania oddaje lokal do używania najemcy na ściśle określony, stosunkowo krótki czas. Jest to umowa cywilnoprawna, która reguluje warunki takiego najmu na czas oznaczony.

Najem okazjonalny zawierany jest zazwyczaj na kilka dni, tygodni lub miesięcy. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy właściciel wynajmuje całe swoje mieszkanie, jak również gdy podnajmuje jeden z pokoi innym osobom. Tego typu umowy często zawierane są przy najmie krótkoterminowym, np. na czas wakacji, wyjazdu służbowego czy remontu.

Kiedy warto zawrzeć umowę najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego jest korzystna dla obu stron w kilku przypadkach:

 • Gdy właściciel wyjeżdża na jakiś czas i chce podnająć mieszkanie
 • Przy wynajmie mieszkania na czas remontu własnego lokum
 • Dla osób szukających tymczasowego zakwaterowania, np. przyjezdnych do pracy czy studentów
 • Gdy mieszkanie ma być wynajęte na czas wakacji

Warto pamiętać, że umowa najmu okazjonalnego zawsze zawierana jest na czas oznaczony. Dzięki niej obie strony zyskują większą elastyczność i swobodę.

Jakie są zalety i wady najmu okazjonalnego?

Decydując się na najem okazjonalny, warto znać zarówno jego wady, jak i zalety. Pomoże to podjąć świadomą decyzję i uniknąć potencjalnych problemów. Oto najważniejsze plusy i minusy takiej umowy:

Zalety:

 • Swoboda i elastyczność - umowa zawierana jest na krótki, ściśle określony czas.
 • Brak długoterminowego zobowiązania - nie trzeba podpisywać umowy na rok czy dwa lata.
 • Wygoda - można znaleźć najemcę lub mieszkanie na kilka dni lub tygodni.
 • Niższe koszty - z reguły najem krótkoterminowy jest tańszy niż długoterminowy.

Wady:

 • Wyższe ryzyko - trudniej sprawdzić wiarygodność najemcy.
 • Mniejsze bezpieczeństwo - umowa zawierana jest na krótki czas.
 • Częsta rotacja lokatorów - trzeba się przyzwyczaić do nowych osób.
 • Większa pracochłonność - konieczność częstszego szukania nowych najemców.

Podsumowując, najem okazjonalny ma zarówno swoje wady jak i zalety. Dla wielu osób zyskuje jednak przewagę dzięki elastyczności i braku długoterminowych zobowiązań.

Czytaj więcej: Lakier Biały do Drewna - Jak Wybrać Idealny Produkt?

Kluczowe elementy umowy najmu okazjonalnego

Aby uniknąć nieporozumień, umowa najmu okazjonalnego powinna precyzyjnie określać wszelkie warunki i zasady współpracy między stronami. Oto najważniejsze elementy, o których warto pamiętać:

 • Dane stron - dokładne dane wynajmującego i najemcy.
 • Przedmiot najmu - adres i dokładny opis wynajmowanego mieszkania lub pokoju.
 • Okres najmu - dokładne daty, na jakie zawierana jest umowa.
 • Wysokość czynszu - kwota za wynajem i termin jej płatności.
 • Kaucja - jej wysokość i warunki zwrotu.
 • Zakres odpowiedzialności - obowiązki stron dotyczące np. napraw czy remontów.

Ponadto w umowie najmu okazjonalnego warto zawrzeć zapisy dotyczące wypowiedzenia, zasad podnajmu czy reguł zachowania na terenie nieruchomości. Im więcej kwestii zostanie doprecyzowanych, tym mniejsze prawdopodobieństwo ewentualnych sporów.

Wzór umowy najmu okazjonalnego mieszkania

Umowa Najmu Mieszkania Okazjonalna Wzór i Przykłady 2023

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór umowy najmu okazjonalnego mieszkania. Może on stanowić punkt wyjścia do przygotowania własnej umowy.

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
zawarta dnia .......................................... pomiędzy:
Wynajmującym Panem/Panią .................................................
oraz
Najemcą Panem/Panią .............................................................

§1. Przedmiotem najmu jest nieruchomość położona pod adresem:

........................................................................

składająca się z ...... pokoi, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni ...... m2.

§2. Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony od dnia ......... do dnia ......... .

§3. Za używanie lokalu Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu w wysokości ...... zł (słownie: ......) płatny do ...... dnia każdego miesiąca z góry.

§4. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia Wynajmującemu kaucji w wysokości ...... zł jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

§5. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i nie wnosi co do niego uwag.

§6. Najemca zobowiązuje się używać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywać go w należytym stanie i przestrzegać porządku domowego.

§7. Bez pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może dokonywać żadnych zmian ani ulepszeń w lokalu.

§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...........................

Podpis Wynajmującego

...........................

Podpis Najemcy

Przykładowa umowa najmu na czas określony

Poniżej przedstawiamy przykład umowy najmu okazjonalnego mieszkania na czas określony - od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO
Zawarta w dniu 15 czerwca 2022 roku w Warszawie pomiędzy:
Janem Kowalskim, zam. ul. Kwiatowa 10 m. 2, 00-123 Warszawa, PESEL: 75061802364, zwanym dalej Wynajmującym
a
Anną Nowak, zam. ul. Słoneczna 12 m. 5, 00-456 Lublin, PESEL: 84021579536, zwaną dalej Najemcą

§1. Przedmiotem najmu jest mieszkanie położone w Warszawie przy ul. Kwiatowej 10 m. 7 o powierzchni 56 m2.

§2. Najemca będzie używał lokal na podstawie niniejszej umowy w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§3. Za używanie mieszkania Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) miesięcznie, płatny z góry do 5. dnia każdego miesiąca przelewem na konto nr: 12 3456 7890 1234 5678.

§4. Najemca wpłacił Wynajmującemu kaucję w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego.

§5. Najemca zobowiązuje się używać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem jako mieszkania. Będzie dbał o stan techniczny lokalu i utrzymywał go w należytym porządku. Bez zgody Wynajmującego nie będzie dokonywał żadnych zmian ani ulepszeń.

§6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...........................

Podpis Wynajmującego

...........................

Podpis Najemcy

Prawa i obowiązki stron umowy najmu okazjonalnego

Aby uniknąć sporów, warto dokładnie określić w umowie prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i najemcy mieszkania na krótki okres. Jakie zapisy są kluczowe?

Prawa i obowiązki wynajmującego:

 • Prawo do otrzymania umówionego czynszu w terminie.
 • Obowiązek przekazania lokalu w stanie nadającym się do umówionego użytku.
 • Prawo do dokonania wizji lokalu w celu kontroli stanu mieszkania.
 • Obowiązek dokonywania napraw awarii i usterek nie wynikających z winy najemcy.

Prawa i obowiązki najemcy:

 • Prawo do wyłącznego korzystania z wynajmowanego lokalu w umówionym terminie.
 • Obowiązek terminowego uiszczania czynszu i opłat za media.
 • Obowiązek dbania o stan techniczny i porządek w mieszkaniu.
 • Zakaz dokonywania trwałych zmian i przeróbek bez zgody właściciela.

Warto również określić konsekwencje niedotrzymania warunków umowy przez którąś ze stron, np. zasady rozwiązania umowy czy wysokość kar umownych.

Podsumowanie

Umowa najmu okazjonalnego to ciekawa alternatywa dla osób poszukujących tymczasowego lokum lub możliwości krótkoterminowego wynajmu własnego mieszkania. Pozwala ona w elastyczny sposób wynająć mieszkanie na określoną liczbę dni lub miesięcy. Warto jednak pamiętać o ustaleniu w umowie wszystkich istotnych kwestii - dokładnych terminów, wysokości czynszu i kaucji, zakresu odpowiedzialności stron. Doprecyzowanie praw i obowiązków wynajmującego i najemcy pozwoli uniknąć wielu nieporozumień. Przed podpisaniem umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego koniecznie trzeba też sprawdzić stan techniczny mieszkania.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pozwolą Wam sprawnie przygotować i podpisać umowę najmu okazjonalnego. Przedstawiony przykładowy wzór takiej umowy może stanowić punkt wyjścia do stworzenia własnej. Pamiętajcie, że im więcej kwestii zostanie doprecyzowanych, tym mniejsze prawdopodobieństwo ewentualnych sporów między wynajmującym a najemcą. Życzymy udanych i satysfakcjonujących Was krótkoterminowych najmów!

Podnajem mieszkania na krótki okres może być świetnym rozwiązaniem dla obu stron. Zyskujecie elastyczność i swobodę, a jednocześnie bez problemu znajdziecie lokatora lub tymczasowe lokum. Pamiętajcie tylko, by już na etapie podpisywania umowy najmu okazjonalnego doprecyzować wszystkie istotne kwestie. Od tego w dużej mierze zależy późniejsze, bezproblemowe korzystanie z wynajmowanego mieszkania i uniknięcie ewentualnych nieporozumień. Powodzenia!

Mamy nadzieję, że ten artykuł dostarczył Wam przydatnych informacji na temat umowy najmu okazjonalnego mieszkania. Zarówno osoby wynajmujące, jak i poszukujące tymczasowego lokum na pewno znajdą tu cenne wskazówki. Umowa najmu na czas określony daje dużą elastyczność, ale wymaga też doprecyzowania wielu kwestii. Przedstawiony przykładowy wzór pomoże Wam przygotować własną umowę i uniknąć problemów. Życzymy udanych najmów okazjonalnych!

Mamy nadzieję, że informacje w tym artykule pomogą Wam sprawnie przygotować i zawrzeć satysfakcjonującą obie strony umowę najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego. Korzystając z przedstawionych wskazówek, wzoru umowy i przykładu, z pewnością uda Wam się ustalić optymalne warunki krótkoterminowego wynajmu. Pamiętajcie, że precyzyjne określenie praw i obowiązków, terminów i kwot już na etapie podpisywania umowy pozwoli uniknąć wielu problemów w przyszłości. Życzymy udanych najmów okazjonalnych!

5 Podobnych Artykułów:

 1. Projekt Domu Twoich Marzeń | Indywidualny Projekt | Koszt
 2. Montaż membrany dachowej - Jak ułożyć membranę na dachu krok po kroku
 3. Drzwi Wejściowe ze Świetlikiem - Jak Wybrać Najlepsze w 2023?
 4. Dom parterowy z dużymi oknami - projekty i inspiracje | Przestronne wnętrza
 5. Jak podłączyć hydrofor do studni głębinowej - krok po kroku | Poradnik 2023
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Marta Wróblewska
Marta Wróblewska

Jestem dziennikarką z wykształceniem architektonicznym. W moich artykułach skupiam się na nowoczesnych trendach w projektowaniu i aranżacji wnętrz. Moim celem jest inspirowanie czytelników do kreatywnego myślenia o przestrzeni. Stawiam na świeże pomysły i design.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły